Syn og skøn

Ved en “tvist” mellem en bygherre og håndværker vil den forurettede part sædvanligvis være nødt til at anmelde sagen til Voldgiftretten. Da der her er tale om en ofte lang og omkostningskrævende proces, er det nødvendigt forud for sagens opstart at tilknytte en bygningskonsulent med den fornødne indsigt og viden. I en syn- og skønsag stilles spørgsmål og modspørgsmål til skønsmanden, som skal besvares. På grundlag af skønsmandens vurderering og svar afgør voldgitretten sagen med en dom, som ikke kan ankes. Afhængig af udfaldet fordeles udgifterne parterne imellem.

Uvildig syn og skøn:
Alt for ofte indgås der mundtlige aftaler med håndværkere. Ofte resulterer dette i uenighed om tilbudets omfang, den håndværksmæssige kvalitet, fejl og mistolkninger. For at undgå en voldgiftsag kan mindre sager ofte løses ved et uvildigt syn og skøn. Mieritz Consulting indgår ofte som syn og skønsmand i den type sager. Sædvanligvis respekterer modparten vores medvirken og anerkender vores indrapportering som et uvildigt syn og skøn. Ved enkelte sager kan det blive nødvendigt at indrage et advokatfirma.

Priser:
Udgifter til den type sager afregnes sædvanligvis på grundlag af anvendt tid kr. 650,- + moms.
Der kan ofte inden sagen påbegyndes angives et ca. honorar.

Få et tilbud